Sunday, February 28, 2016

How to extract pac firmware

How to extract pac firmware(english version video)

Pac Firmware ခြဲထုတ္နည္း

Pac Firmware ခြဲထုတ္နည္း
 Samsung ,True Mode စေသာတခ်ိဳ ဖုန္းမ်ားတြင္ Firmware သည္
 pac file ျဖင့္လာေလ့ရွိပါသည္
ထို pac file ကိုခြဲထုတ္နည္း