Thursday, July 30, 2015

ခုႏွစ္ေန႔ ဘုးရားရွိခိုးႏွင့္ ဆုေတာင္းအမ်ွေဝ

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏
ခုႏွစ္ေန႔ ဘုးရားရွိခိုးႏွင့္ ဆုေတာင္းအမ်ွေဝ
ၾကာသာပေတးေန႔။  ။သံုးလူရွင္ပင္ ကၽြန္းထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္စၾကာဝဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊ ညီညာ႐ုံးစု၊ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊ရတုနဂို၊ ရြန္းရြန္းစိုသည္၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ ၾကြက္မင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊ နတ္လူၿငိမ္းးဘို႔ ကိန္းပါကို။
ေသာၾကာေန႔။  ။ သေႏၶယူကာ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ၾကံဳ၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့စံုစီ၊ လုမၺနီ၌၊မဟီလိႈက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္၊ နတ္လူေအာင္ျမိဳ႕ လမ္းပါကို။
တနလၤလာေန႔   ။ ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ရြယ္၊ ပ်ိဳႏုနယ္၌၊ သံုးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းၿပီးလစ္၊ ဆယ္သံုးႏွစ္လွ်င္၊ ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊ ရြယ္မူႏုျဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးဝယ္၊ ေလးမ်ိဳးနိမိတ္၊ နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ျငိဳ၊ သံေဝပိုကာ၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ က်ားမင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ရဂံု၊ ေတာရပ္လႈံသည္၊ စံုျမိဳင္ပင္ရိပ္ခမ္းမွာကို။
ဗုဒၶဟူးေန႔။   ။ ေတာရပ္ျမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တစ္ပံု၊ ပြင့္ခ်ိန္ၾကံဳက၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔ဝယ္၊ ေျမ့ပရေမ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊ ေရႊေညာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဗိတာန္ထိီးႏွင့္ မျငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလွ်က္၊ ရန္ျမဴခပင္း၊ အမိုက္သင္းက္ို၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ ထြန္းေတာက္ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္၊ သံုးေဖာ္လူတို႔ ျငိမ္းပါကို။
စေနေန႔   ။ ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔၊ စၾကာေရႊဖြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ ငါးပါးဝဂီၢ၊ စံုအညီႏွင့္၊ မဟီတစ္ေသာင္း၊ တိုက္အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔တြင္၊ ေၾကြ႕ေၾကြ႕လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို၊ မိန္႔ႁမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊ တရားနတ္စည္၊ ရႊမ္းတယ္ကို။
အဂၤါေန႔။  ။ တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရႊမ္းလည္က၊ သံုးမည္ဘံုသိုက္၊ တစ္ေသာင္းတိုက္ယယ္၊ ကၽြတ္ထိုက္သသူ၊ နတ္ လူ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါကို၊ ေခမာေသာင္သို႔၊ ေဖာင္ကူးတို႔ျဇင့္၊ ေဆာင္ပို႔ုၿပီးကာ၊ ဝါေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကားရွစ္ဆယ္၊ စံုျပည္ၾကြယ္က၊ ရာေလးဆယ္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္ဝယ္၊ နယ္မလႅာတိုင္း၊ စံႏႈိင္းမယုတ္၊ ကုႆိႏၷာရုံ၊ အင္ၾကင္းစံု၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့နိဗၺဴ၊ စံေတာ္မူသည္၊ ဝွန္းဆူေသာင္းလံုး ေက်ာ္တယ္ကို။
တနဂၤေႏြေန႔။  ။ နိဗၺဴစံၿပီ၊ ႐ႈမအီသား၊ သိဂႌေရႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကို၊ ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္ ၾကံဳ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔ဝယ္၊ ခိုးေငြ႕မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္၊ ရွင္ေစာဥာဏ္စက္၊ ဓိဌာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လွ်ံတတ္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္၊ ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ ၾကြင္းတယ္ကို။
ဆုေတာင္း  ။ ထိုခုႏွစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ့ကို၊ ေဆြ႕ေဆြ႕ၾကည္ျဖဴ၊ အာရုံယူလွ်က္၊ သံုးလူတို႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ျမတ္သား၊ ကိုယ္ေတာ္ဖ်ားကို၊ သံုးပါးမွန္စြာ၊ ဝႏၵနာႏွင့္၊ သဒၶါၿဖိဳးၿဖိဳး၊ကၽြန္ရွိခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္း၊ ၾကြယ္ေစေသာ္။
   အဆံုးဘဝ၊ တိုင္ျပန္ကလည္း ပညာအရာ၊ ဘိဓမၼာႏွင့္၊ ေၾကညာေက်ာ္ၾကား၊ လူအမ်ားကို တရားစည္ႀကီး၊ ဖိမ့္ဖိမ့္တီး၍၊ မီးဆယ့္တစ္တန္၊ ၿငိမ္းရာမွန္သည္၊ နိဗၺာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ေရာက္ေစေသာ္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။
ဓမၼဒါနအလွဴရွင္……..     ၀င္းထြန္းေအာင္
Post a Comment